Deemulgatori

Služe za odvajanje vode od sirove teške i lake nafte